Denní program dětí


Po příchodu do třídy čeká děti a jejich rodiče tzv. ranní úkol. Ten bývá zaměřen na téma, které ve školce právě probíráme. Dítě se poté s rodičem rozloučí a může se věnovat aktivitě dle svého výběru – je čas na volnou hru dětí. Některé si chce hrát s ostatními dětmi, jiné si chce dělat něco samo, ve třídě tedy po ránu vidíte skupinky dětí i jednotlivců, jak např. staví se stavebnicí, další si kreslí, či se věnuje nějaké výtvarné aktivitě, další skupinka o něčem diskutuje nebo hraje divadélko, hodně oblíbené jsou i společenské nebo logické hry atd. Na předškoláky čeká každé ráno nějaký složitější úkol, který podporuje rozvoj grafomotoriky, předčtenářských a předmatematických dovedností.

Obvykle mezi 8 a 9 hodinou děti svačí, svačinu si mohou brát průběžně. Děti jsou vedeny k samostatnosti a sebeobsluze.

Po svačině se děti scházejí v ranním kruhu. To je místo pro společné setkávání, sdílení, seznámení se s tím, co děti v daném dni čeká, pro udržování určitých rituálů (zazpíváme si oblíbené písničky, každý den si řekneme, jaký máme den, měsíc, jaké máme počasí atd.). Děti se v těchto činnostech střídají a vědí tak, že mají nějakou oblast, za kterou jsou zodpovědné. Toto vše je přehledně strukturováno na nástěnce, nedílnou součástí třídy jsou i třídní pravidla. Na jejich vytváření se podílí samy děti. Text je formulován jednoduše, pozitivním jazykem, je doprovázen obrázkem, aby mu děti i v psané formě porozuměly.

Když se děti seznámí s programem dne a nabídkou jednotlivých činností v centrech aktivit, vezmou si svoji visačku a připevní ji k centru aktivity, které si samy zvolily. U každého centra je vždy vyznačeno (číslem s odpovídajícím počtem puntíků a doprovodnou fotografií), kolik dětí může v daném centru aktivity být. Děti si volí centra každý den. V centrech aktivit jsou připravené takové úkoly, které děti vedou k objevování, umožňují jim spolupracovat, vzájemně si pomáhat, hrát si, společně řešit problémy, učit se od sebe navzájem atp. Úkoly jsou prakticky zaměřené, děti pracují s reálnými materiály a předměty, které jsou k dispozici v každém z center a jsou jim běžně dostupné. Zde jsou jednotlivá centra blíže popsána. Při práci v centrech aktivit tedy nastává ve třídě situace, v níž se paralelně vedle sebe a v tentýž čas odehrávají různé činnosti. V každém centru aktivit pracuje skupinka dětí na jiném úkolu, které spojuje jedno téma, kterým se ve třídě po určitou dobu zabývají. Pokud děti samostatně pracují v centrech aktivit, učitel „přechází“ do role pozorovatele a pomocníka. Sleduje, jak se dětem daří, poradí tam, kde děti narazí na problém a nevědí, jak jej řešit, případně poskytuje individuální pomoc dětem, které ji potřebují. Po ukončení činností se všichni opět sejdou v hodnotícím kruhu, kde mohou děti zhodnotit, jak se jim dnes pracovalo, co se jim dařilo či nedařilo, co je nejvíce zaujalo, kdo jim v práci pomohl nebo poradil, co nového se naučily. Je zde prostor i pro zpětnou vazbu od učitele. Po hodnotícím kruhu následuje pobyt venku. Se školkou využíváme přilehlou zahrádku s velkým pískovištěm a domečkem, děti si rády hrají i s přírodninami. Také často navštěvujeme hřiště po okolí (nebo jezdíme do Krčského lesa), děti se tak naučí orientaci venku mimo areál.

Následuje oběd (děti si prostírají, nalévají pití), uklidí si po sobě, opět jsou vedeny k sebeobsluze a samostatnosti. Po obědě se děti ukládají k odpočinku a některé také usnou. Dětem čteme a zpíváme. Menší děti, které nespí, si prohlíží knížky nebo mohou provozovat tiché činnosti. Starší děti se věnují v jiné místnosti rozšířené předškolní přípravě. Odpoledne po svačince následuje pobyt venku či zájmové kroužky.

Orientační program dne

 •  07.30 – 09.00 Příchod dětí, přivítání, volná hra, osobní hygiena, svačinka
 •  08.00 – 08.30 Půlhodinka pro předškoláky
 •  09.00 – 09.20 Pohybová chvilka
 •  09.20 – 09.40 Společný kruh s písničkou, představení tématu
 •  09.40 – 10.00 Práce v centrech aktivity
 •  10.00 – 10.30 Dokončení práce/ úklid/ spontánní hodnotící kruh
 •  10.30 – 12.00 Pobyt venku
 •  12.00 – 13.00 Osobní hygiena, oběd/odchod dětí/přechod k odpočinku
 •  13.00 – 14.30 Odpočinek/klidné hry/předškolní příprava
 •  14.30 – 15.00 Osobní hygiena, svačina/odchod domů/přechod na zájmové aktivity
 •  15.00 – 16.30 Zájmové aktivity, pobyt venku, odchod dětí

Program dne je orientační a přizpůsobuje se individuálním potřebám dětí.

Název programu Step by Step (česky Začít spolu) vychází z myšlenky propagující společné vzdělávání žáků, které však vnímá ve všech ohledech individuálně. Každý jedinec má rozdílné dispozice, z nichž vyvstávají jak výhody, tak nevýhody. V rámci společné práce pod vedením učitele má každý žák možnost rozvíjet se podle svých vlastních potřeb – krok za krokem. (cit. Filová, Svobodová, 2007, s. 122).

Copyright © 2016 4medvědi, z.ú.